DMCA / Khiếu Nại Bản Quyền

DMCA / Khiếu Nại Bản Quyền
QUY TRÌNH BÁO CÁO VI PHẠM BẢN QUYỀN
Nếu bạn tin rằng bất kỳ Nội dung, tài liệu, hoặc các tài liệu khác được phát hành thông qua Website Xemanimehay.net.com, bao gồm cả một liên kết vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, vui lòng thông báo cho chúng tôi về việc vi phạm bản quyền theo quy trình cụ thể được quy định dưới đây.

Chúng tôi sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền mà chúng tôi nhận được và xử lý theo quy định của Điều khoản sử dụng của Xemanimehay.net.com và quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ. Một tuyên bố thông báo vi phạm bản quyền phải được gửi đến thông tin qua Email:

Tiêu đề: Yêu cầu gỡ bỏ vi phạm bản quyền phim ảnh

Để giúp chúng tôi có đủ cơ sở đáp ứng các yêu cầu của bạn, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản với các thông tin sau:

Chữ ký thật của người người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu của một sản phẩm độc quyền.

Mô tả tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là bị vi phạm

Mô tả về nơi mà các tài liệu bạn cho là vi phạm nằm trên các Website Xemanimehay.net.com đủ để cho phép Xemanimehay.net.com xác định vị trí tài liệu đó. (Link nội dung)

Thông tin liên hệ của bạn như địa chỉ, số điện thoại, email để Xemanimehay.net.com có thể liên hệ với bạn.

Bạn tuyên bố rằng bạn tin tưởng việc sử dụng nội dung đó là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý độc quyền hoặc pháp luật.

Bạn tuyên bố rằng các thông tin trong thông báo của bạn là chính xác và bạn chấp nhận hình phạt về tội khai man mà bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Xemanimehay.net.com có chính sách chấm dứt những tài khoản vi phạm nhiều lần về việc gửi thông báo sai sự thật.

Email: Xemanimehay.net@gmail.com
Page : https://www.facebook.com/Xemanimehaynet-2154259631354884

Đang tải bình luận...